GALM, MMaF en musicpublishers.be reageren tegen Nederlandstalige muziekquota

This is an archived news item

22.09.2008

Vlaams Minister van Media Geert Bourgeois kondigde vorige week aan dat hij de VRT quota wil opleggen voor het spelen van Nederlandstalige muziek op de openbare omroep. GALM (het Genootschap Auteurs Lichte Muziek), MMaF (de Vlaamse federatie van muziekmanagers), en musicpublishers.be (de Belgische vereniging van muziekuitgevers) verzetten zich uitdrukkelijk tegen dergelijke vernauwing van zaken. Ondanks het feit dat minister van Bourgeois vandaag zijn ontslag heeft ingediend willen ondergetekenden duidelijk stellen dat dit een voor de muzieksector onzinnig voorstel is.
De afgelopen jaren is al een aantal keren het invoeren van quota voor Vlaamse producties bij de openbare omroep naar voren geschoven, als middel tot stimulering van de eigen muziekproductie. Dit werd in de beheersovereenkomst met de VRT vertaald als de verplichting van de openbare omroep om op radio minstens 20% van zijn muziektijd in te ruimen voor Vlaamse muziekproducties. Onder “Vlaamse muziekproductie” wordt verstaan “elk product waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of arrangeur een bepalende rol speelt”. Verder dient minstens één VRT-radiozender door het publiek herkend te worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel. Daarenboven is momenteel overleg aan de gang tussen diverse spelers in de muzieksector en de VRT, waarin de rol en het aanbod van de VRT geëvalueerd wordt met het oog op een representatieve vertegenwoordiging van alle genres.

GALM, MMaF en musicpublishers.be erkennen dat quota voor Nederlandstalige producties voor de muzieksector beschermend en stimulerend kunnen werken. Toch kiezen wij voor vrijheid en diversiteit, waarbij de openbare omroep wordt uitgenodigd de het bestaande quota te optimaliseren en een en ander permanent geëvalueerd wordt. Wij stellen ons tevens de vraag waarom een quotaregeling enkel voor de openbare omroep zou moeten gelden, en niet voor de niet-openbare omroepen. Het invoeren van een quotum voor enkel Nederlandstalige muziek is alleszins te beperkend. Daarenboven staat dit haaks op de huidige ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector, die vanuit cultureel perspectief en overlevingsdrang steeds meer de blik op het buitenland richt, en die samen met de andere taalgemeenschap steeds in Belgische context een artistieke kweekvijver zonder schotten heeft voorgestaan.
Voor onze verenigingen is een debat over het al dan niet invoeren van quota enkel mogelijk als de focus ligt op Belgische producties. Een beperking tot louter Nederlandstalige producties is niet aan de orde. In het plan van Minister Bourgeois zouden immers de niet-talige muziek van Jef Neve, de Italiaanse liederen van Rocco Granata of de Engelstalige rock van een Waalse groep die door een Vlaamse producent in de markt wordt gezet, niet van een dergelijke quotaregeling kunnen genieten. En dat lijkt ons de onzinnigheid zelve.

GALM is een Vlaamse vereniging die open staat voor auteurs van lichte muziek van alle talen en gezindten. De vereniging behartigt de professionele, juridische en creatieve belangen van de auteurs en componisten in dit land bij media, beleidsinstanties, uitgevers, auteursverenigingen en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie. Voorzitter van GALM is Evert Verhees, Kris Wauters is woordvoerder. Andere bestuurders zijn ondermeer Gert Bettens, Alex Callier, An Pierlé, Frederik Sioen en John Terra.

MusicPublishers.Be is de belangenvereniging van uitgevers die een 30 tal leden vertegenwoordigt .
Dit zijn zowel de zgn. multinationals als de uitgeverijen die vooral lokale auteurs / componisten vertegenwoordigen .Samen vertegenwoordigen ze en zeer groot deel van het door SABAM beheerde repertoire .

MMaf is de Muziek Managers Federatie. De belangenbehartiger van de muziekmanagers en de door hen vertegenwoordigde artiesten.

Related Items

Organisations:Music Managers Federation (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)
MusicPublishers.Be (ondersteunende organisatie / belangenvereniging)

Terug Meer nieuws