De commissie wikt, Anciaux beschikt

Type:opiniestuk
Author:Herman Baeten
SourceDe Standaard
Source:De Standaard
Publication date:08.08.2006
Page(s):43
Language:Dutch
Can be consulted:at Flanders Music Centre

Article

De commissie wikt, Anciaux beschikt

Blijkbaar is er een gecoördineerde actie bezig om de beoordelingscommissies voor het kunstendecreet te beschadigen. De uithaal van Spirit-kamerlid Koen T'Sijen (,,Ja, ik heb gelobbyd voor Sfinks'' DS 4 augustus) is de zoveelste etappe in dit verhaal. Dat hij daarbij de competentie en de betrokkenheid van de commissies in twijfel trekt is voor zijn rekening. Dat hij twijfelt of iemand van die commissies al eens aanwezig was op Sfinks, vind ik een parlementslid onwaardig. Ik hoop niet dat hij met dezelfde conclusies naar alle dossiers kijkt. Ikzelf was twee jaar geleden op Sfinks en ontmoette er een lid van de beoordelingscommissie festivals. Van de beoordelingscommissie muziek zijn verschillende mensen jaarlijks aanwezig op Sfinks, soms zelfs als optredend muzikant.

T'Sijen verwijst expliciet naar de minister van Cultuur die blijkbaar ook niet gelukkig is met beoordelingen van zijn commissies. Ook andere Vlaamse parlementsleden (onder meer Danny Vandenbossche, voorzitter van de cultuurcommissie in het Vlaams Parlement) laten publiekelijk horen dat ze die hele beoordelingscommissies maar niks vinden en dat het primaat van de politiek meer moet gelden. Met gevolgen die zich al laten raden: nog meer lobbying (zelfs door parlementsleden!), keuzes die helemaal niet meer geleid worden door kwaliteitsnormen, geen zicht op het landschap, platte politieke voorkeursbehandeling, afhankelijk van het kiesdistrict van de parlementariër.

De keuze van de minister bij de structurele ronde voor de muziekdossiers week ogenschijnlijk weinig af van de keuze van de beoordelingscommissies. Wie een juiste analyse maakt, weet dat er vooral wat de bedragen betreft met heel veel willekeur is gewerkt, waarbij lobbying een belangrijke rol heeft gespeeld. Die afwijkingen werden verklaard als een keuze die de politiek mag maken. De beslissing van de minister voor de derde ronde in de projectsubsidies muziek 2006 week andermaal heel sterk af van de beoordeling van de bevoegde commissie en van de administratie. Ook hier wordt de trend doorgezet.

Blijkbaar interesseert het de minister niet dat beoordelingscommissies hard werken om een evenwichtig en gefundeerd advies voor te stellen. Meestal gebeurt dat met veel discussie, met wikken en wegen, met kennis van de sector waarbij het aanvraagdossier één aspect is, maar de ervaring op het terrein minstens even zwaar doorweegt. Een deel van de politiek is zich daar blijkbaar niet van bewust. We kregen wel instructies van de minister bij het begin van de structurele ronde waarbij ons werd voorgehouden om duidelijk keuzes te maken. Als we dat dan doen worden die keuzes deels niet gevolgd en worden andere keuzes zo afgezwakt dat ze een totaal onevenwicht nalaten in de sector. De beoordelingscommissies worden op geen enkel moment geconsulteerd in die beslissingsfase waardoor de subtiele keuzes die werden gemaakt niet kunnen afgewogen worden. Dat de politiek keuzes maakt wisten we vooraf, maar daarom moet dat nog niet zo ongenuanceerd gebeuren.

Wat me echter bitter stemt is het totale gebrek aan respect voor de competentie en het werk van de beoordelingscommissies. De commissies werden nooit bedankt voor het geleverde werk, maar tot daar aan toe. Maar toen later door bepaalde groepen zwaar werd uitgehaald naar individuen en naar hele commissies heeft de minister zeker niet publiekelijk gereageerd. Toen het wat gortig werd en blijkbaar ook de administratie niet meer kon akkoord gaan met de reactie van sommige spelers in het veld vroeg de minister onze beoordelingscommissie om onze tegenargumenten eens op papier te zetten, zodat hij kon reageren. Dat document werd al begin juli aan het kabinet overgemaakt maar tot vandaag is er geen enkele reactie vanuit het kabinet naar de buitenwereld vertrokken. Daardoor begin ik meer en meer te geloven dat men de beoordelingscommissies zoveel mogelijk aan hun lot wil overlaten, hen de netelige beslissingen laat voorbereiden, en dan de politiek de kans wil geven om de handen in onschuld te wassen, of een sinterklaaspolitiek te voeren.

De vermenging tussen politiek en beoordeling begint ernstige proporties aan te nemen. Men mag het nut van beoordelingscommissies in twijfel trekken, maar dan moet dat gebeuren in een open debat met de sector. Ook ik ben van mening dat een professionalisering van de beoordelingscommissies zich opdringt. Dit is geen werk om te combineren met een andere job. In Nederland heeft men zulke commissies en we zouden ons daaraan kunnen spiegelen: een professionele beoordelingscommissie die voor een bepaalde tijd wordt aangesteld, eventueel occasioneel aangevuld met een aantal adviseurs om de beoordelingen breder af te toetsen. Op die manier kan men de beoordelingen nog beter onderbouwen.

Maar als men beoordelingscommissies totaal niet meer ziet zitten, dat men dat dan ook duidelijk communiceert, dan kan iedereen vanaf nu starten om zoveel mogelijk politieke figuren op zijn of haar hand te krijgen. Dan kunnen vooral de mensen van de commissies die daar nu ontzaglijk veel energie in steken hun tijd aan iets anders besteden. Als een minister en zijn politieke achterban hun departement alleen zien als een opstap naar verkiezingen dan zie ik niet in waarom we nog tijd investeren in beoordelingen, want dat betekent sowieso keuzes maken en die zijn altijd pijnlijk voor wie niet (meer) erkend wordt. Wie het zwaarst weegt, haalt het dan wel, of het nu gaat om kwaliteit of gewoon plat populisme. Dat is de ideale manier om het culturele landschap vijftig jaar terug te draaien in de tijd.

Herman Baeten (De auteur is de voorzitter van de beoordelingscommissie muziek.)

(Dit artikel wordt gepubliceerd met toestemming van de auteur en de uitgever)

Related Items

News:Oproep feedback op startschot structurele ronde 2013-2016 (13.04.2011)
Startschot structurele subsidieronde 2013-2016 (04.04.2011)
Persons/artist(s):Bert Anciaux
Herman Baeten (manager)